•   தினம் ஒரு குறள்: பொருட்பால் - அரசியல் - 41. கல்லாமை
   • குறள்:406-உளரென்னும் மாத்திரைய ரல்லால் பயவாக்
    களரனையர் கல்லா தவர்.

    பொருள்:கல்லாதவர்களைக் களர்நிலத்துக்கு ஒப்பிடுவதே பொருத்தமானது. காரணம் அவர்கள் வெறும் நடைப்பிணங்களாகவே கருதப்படுவார்கள்.

    Kural English Meaning:'They are': so much is true of men untaught; But, like a barren field, they yield us nought!