•   தினம் ஒரு குறள்: பொருட்பால் - நட்பியல் - 93. கள்ளுண்ணாமை
   • குறள்:924-நாணென்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள்ளென்னும்
    பேணாப் பெருங்குற்றத் தார்க்கு.

    பொருள்:மது மயக்கம் எனும் வெறுக்கத்தக்க பெருங்குற்றத்திற்கு ஆளாகியிருப்போரின் முன்னால் நாணம் என்று சொல்லப்படும் நற்பண்பு நிற்காமல் ஓடிவிடும்.

    Kural English Meaning:Shame, goodly maid, will turn her back for aye on them Who sin the drunkard's grievous sin, that all