•   தினம் ஒரு குறள்: பொருட்பால் - குடியியல் - 102. நாணுடைமை
   • குறள்:1016-நாண்வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன்ஞாலம்
    பேணலர் மேலா யவர்.

    பொருள்:பரந்த இந்த உலகில் பாதுகாப்பையும்விட, நாணம் எனும் வேலியைத்தான் உயர்ந்த மனிதர்கள், தங்களின் பாதுகாப்பாகக் கொள்வார்கள்.

    Kural English Meaning:the hedge of shame inviolate remain, For men of lofty soul the earth's vast realms no charms retain.