•   தினம் ஒரு குறள்: அறத்துப்பால் - துறவறவியல் - 32. இன்னா செய்யாமை
   • குறள்:313-செய்யாமற் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
    உய்யா விழுமந் தரும்.

    பொருள்:யாருக்கும் கேடு செய்யாமல் இருப்பவருக்குப் பகைவர் கேடு செய்துவிட்டால் அதற்குப் பதிலாக அவருக்கு வரும் கேடு மீளாத் துன்பம் தரக் கூடியதாகும்.

    Kural English Meaning:Though unprovoked thy soul malicious foes should sting, Retaliation wrought inevitable woes will bring.